Kapo Chiu

Master

Kapo Chiu2017 Hong Kong Barista Champion